De Fit in Werk Module Energiemanagement grijpt in op 4 elkaar aanvullende en versterkende aspecten van energie:

Zingeving/ spiritueel: iets doen waarmee je je verbonden voelt en dat in jouw beleving betekenis/waarde heeft, is onze grootste bron van passie, doorzettingsvermogen en commitment. 

Mentaal: het kunnen concentreren en focussen op datgene dat moet gebeuren. Gepaste focus en realistisch optimisme. 

Emotioneel/sociaal: het vermogen om kundig om te springen met emoties en relaties ten gunste van positieve energie. 

Fysiek: de meest fundamentele vorm van brandstof, ook al voeren we onze werkzaamheden grotendeels zittend uit. Fysieke energie bepaalt niet alleen onze alertheid en vitaliteit, maar is ook ondersteunend aan ons vermogen om emoties te reguleren, geconcentreerd te blijven, creatief te denken en ons te blijven inzetten voor een doel dat we op dat moment nastreven.

Als je gebruik wilt maken van je fysieke, emotionele en mentale spieren die bijdragen aan het leveren van prestaties in je werk en leven, is het nodig dat je (steeds opnieuw) een balans vindt tussen regelmatige training/inspanning en regelmatig herstel. Spirituele energie wordt op peil gehouden door aandacht voor anderen in evenwicht te brengen met afdoende zorg voor onszelf. En door onszelf regelmatig af te vragen in hoeverre hetgeen we doen nog aansluit bij onze waarden en passie. Alle vier de bronnen van energie staan vanzelfsprekend nauw met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Per persoon en per levensfase is het verschillend hoe dit uitpakt. Daarom is een energiemanagementprogramma altijd maatwerk.

Scan & Persoonlijk Energiemanagementprogramma

In deze module maak je in eerste instantie een scan waarbij je zicht krijgt op de huidige toestand van de vier verschillende energieniveaus. Daarmee wordt duidelijk waar zorg, aandacht en herstel nodig zijn. Op maat wordt dan een persoonlijk energiemanagementprogramma opgesteld die als leidraad dient voor de individuele sessies en waarmee je aan de slag kunt tussen de bijeenkomsten door. 

In totaal neemt het Energiemanagementprogramma 6 bijeenkomsten in beslag van 1,5 uur verspreid over een periode van 12-18 weken:

1: Intake, afname scan en uitleg maatwerkprogramma

2 t/m 5: werken aan de verschillende doelen die naar voren komen uit de scan en intake. In de sessies geven we aandacht aan theorie, inzichten, ervaringen en opdrachten die tussendoor gemaakt zijn door de deelnemer.

6: Afronding en evaluatie: hoe nu verder in het leven van alledag?